top of page

Privacyregeling

In dit privacybeleid wordt helder en transparant uitgelegd hoe Praktijk Otterspoor omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt secuur en in overeenstemming met de privacywet AVG.
 

Praktijk Otterspoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan mij heeft verstrekt.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de volgende uitgangspunten:

  • Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk;

  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk;

  • Met het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die uitgevoerd kunnen worden met gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, verzamelen, opslaan, doorsturen, raadplegen, wijzigen en wissen;

  • Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag.

Op basis van de volgende grondslagen verwerkt Praktijk Otterspoor (bijzondere) persoonsgegevens:

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;

  • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

  • Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande grondslagen. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd, Praktijk Otterspoor is verplicht tot een bewaartermijn van 20 jaar. Persoonsgegevens die nodig zijn ter facturatie of de administratie voor fiscale doeleinden worden 7 jaar bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens
Praktijk Otterspoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkotterspoor.com.
 
Praktijk Otterspoor neemt de volgende maatregelen om persoonsgegevens veilig op te slaan:

  • Moeilijke pincode en wachtwoord op computer

  • Encryptie op mappen bestaande uit privacygevoelige documenten door middel van encryptie software.

 
Datalekken
Bovengenoemde maatregelen zijn toegepast door Praktijk Otterspoor om te voorkomen dat anderen onbedoeld en ongeoorloofd toegang hebben tot persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt toch een datalek plaatsvinden, wordt deze geregistreerd in het datalekregister van Praktijk Otterspoor.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens
Mocht u klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan altijd contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Mocht dit onvoldoende zijn kan u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page