top of page

De algemene voorwaarden

Hieronder volgen de algemene voorwaarden van Praktijk Otterspoor.

Traject

Intake en kennismaking

Er zal eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden om te zien waar jouw behoeftes liggen. En of er een klik is tussen therapeut en cliënt. Bij een overeenkomst tussen beide partijen dat beeldende therapie aansluit zal het traject van start gaan. Dit gesprek zal ongeveer een uur duren.

 

Observatiefase

Na de intake zal de observatiefase van start gaan. Dit zullen 3 sessies zijn waarbij er een beeldende opdracht wordt gemaakt.  Vanuit de gesprekken en de beeldende werken wordt er een behandelplan ontwikkelt. In de sessie daarop zal dit behandelplan besproken worden. Na een akkoord zal het behandelplan voort worden gezet.

 

Behandeling

 • Na akkoord op het behandelplan zal het behandeltraject van start gaan. Er is geen vaste behandelduur en wordt over het algemeen geschat tussen 10 tot 12 sessies. Dit kan korter of langer zijn aan de hand van de hulpvraag. Elke sessie is 60 minuten. Het behandelplan is op maat gemaakt voor de cliënt.

 • De therapeut zal de diensten naar beste inzicht en vorm uitvoeren. Het bereiken van de beoogde resultaten kunnen niet gegarandeerd worden.

 • De cliënt en/of wettelijk vertegenwoordigers zijn zelf verantwoordelijk van het verstrekken van belangrijke informatie vanuit eerdere (medische) dossiers aan de therapeut. Wanneer er gekozen wordt deze informatie niet te delen, kan dit eventuele nadelige gevolgen hebben voor het therapeutisch proces.

 • Praktijk Otterspoor en de therapeut worden niet aansprakelijk gehouden voor enige schade en/of acties van de cliënt tijdens en na de behandeling.

 • De cliënt en/of wettelijk vertegenwoordigers behouden het recht om inzage te doen in het dossier op afspraak en om het behandltraject op elk moment te beeïndigen.

 

Evaluatie

Er wordt tijdens het traject tussenevaluaties gehouden. Praktijk Otterspoor houdt 6 weken aan voor elke evaluatie (tenzij anders afgesproken). Tijdens deze gesprekken wordt er teruggeblikt op de voorgaande sessies en de eventuele progressie van de gestelde behandeldoelen. De therapeut schrijft hier een kort verslag over. Eventuele aanpassingen kunnen gemaakt worden aan het behandelplan wanneer blijkt dat dit voor de cliënt en het behandeltraject ten goede zal doen.

Elk traject wordt afgesloten door middel van een eindevaluatie. In dit gesprek wordt teruggeblikt op de therapie en wat de cliënt ervan heeft geleerd. Na dit gesprek kan (als de tijd dit toe laat) eventueel een eindwerk gemaakt worden ter afsluiting. Hiervan zal ook verslaglegging worden gemaakt en gestuurd worden naar de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordigers.

Rechten en plichten

Aansprakelijkheid

Praktijk Otterspoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade en acties van de cliënt tijdens en na de behandeling. De therapeut heeft wel de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de cliënt tijdens de sessies. Zodra de sessie eindigt, is de therapeut en praktijk niet meer verantwoordelijk en is hiermee dus niet verantwoordelijk voor acties genomen buiten de sessies.

 

Ouderlijk gezag

 • Wanneer een kind aangemeld wordt voor de behandeling vraagt de praktijk om contact te hebben met beide gezagdragende ouders sinds beide akkoord moeten gaan met de behandeling.

 • Gezagdragende ouders hebben recht op dezelfde informatie over de behandeling en voortgang van het behandeltraject van hun kind.

 • Informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet ingezet worden bij juridische procedures.

Betalingsvoor-waarden

Kosten

De praktijk heeft het besluit genomen zich niet in te schrijven in het register vaktherapie. Dit houdt in dat de kosten van de behandeling  door een aantal zorgverzekeraars momenteel niet vergoed worden. Om op de hoogte te blijven van veranderingen kunt u terug keren naar de algemene voorwaarden.

 

In verband met bovenstaande is er ook voor gekozen om de tarieven van Praktijk Otterspoor zo laag mogelijk te houden. Als ZZP’er zijn er naast het behandeltraject andere werkzaamheden zoals verslaglegging, voorbereiding en administratie. Daarom is ervoor gekozen om het uurtarief op 54 euro te behouden.

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Voor iedere andere afspraak, inclusief de behandelsessies en evaluaties wordt 54 euro verrekend.

De tarieven kunnen bij de start van het kalenderjaar gewijzigd worden. De therapeut zal de cliënt hier een maand van tevoren schriftelijk op de hoogte brengen. Sinds deze verandering geldt voor reeds lopende behandelingen.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten worden aan het einde van elke week per sessie gefactureerd en dienen door de cliënt binnen 14 dagen te worden betaald, indien niet anders overeengekomen.

 • Bij uitblijvende betaling, van 14 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de cliënt een betalingsherinnering per e-mail.

 • Voldoet de cliënt binnen 10 dagen na het verzenden van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar betaalverplichtingen, dan volgt een aangetekende aanmaning. Voor deze aanmaning wordt een bedrag van € 15,00 aan de cliënt in rekening gebracht.

 • Indien de cliënt binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen.

 • Bij uitblijven van de betaling is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan hen betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

Annulering

Uiterlijk 24 uur voor de afspraak is het mogelijk om telefonisch of per mail de afspraak af te zeggen. Hierbij worden geen kosten verrekend. Wanneer de afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd, zal het volledige tarief van 54 euro in rekening gebracht worden.

Het traject kan ten alle tijden door beide partijen worden stopgezet. Bij stopzetting van de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordigers is het annuleringstermijn van 24 uur nog steeds van kracht.

bottom of page